Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de vakantie-
appartementen in het Vossenerf. We wensen u een aangenaam verblijf toe.


1. Boeken
• De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
• Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50%
van de huursom gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient
te worden overgemaakt op rekening BE76380011943195 op naam van Decapmaker-Sys.
Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering
worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 7 dagen is
ontvangen vervalt de optie van reserveren.
• Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de
huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail
ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de
betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de
huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder
heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
• Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur +
waarborg onmiddellijk te betalen.


2. Kosten verhuur
Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het huis zoals vermeld op de website. De huur is excl.
maaltijden, bed -en badlinnen. De huurprijs is inclusief eindschoonmaak, wifi, televisie, normaal
verbruik van water- en energie.
Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd
en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, BBQ …) moet
schoongemaakt worden alsook de vaatwas moet gedaan zijn. Bij het niet naleven van deze
voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 25 euro/uur aangerekend worden.
Waarborg: het vakantiehuis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te
worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € … Deze
borgsom wordt na aftrek van eventuele schade na vertrek terugbetaald binnen de 3 weken na de
huurtermijn. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een
aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.3. Annuleringsvoorwaarden
• De huurder kan schriftelijk, binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservatie, kosteloos
annuleren.
• Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten (deze zijn ook van toepassing bij
annulatie door overmacht):
◦Bij annulering tot 4 weken vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
◦Bij annulering vanaf 4 weken tot op de dag van aankomst of later: de volledige
huurprijs.
• Wanneer het verblijf niet kan doorgaan wegens covid, quarantaine of andere medische
redenen zijn de annulatievoorwaarden van toepassing. We adviseren daarom om een reis-
en/of annuleringsverzekering af te sluiten zodat, indien u door omstandigheden of
overmacht genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig te moeten afbreken, uw
gelden kan recupereren. Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent voor een
voldoende dekkende verzekering
• Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te
worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.
• Annulering door de verhuurder :
◦Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal
hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de
huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde
kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten.
De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen
van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere
rechten.
◦De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de
verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.


4. Huisregels
• Inchecken: tussen 15u en 20u
Uitchecken : tussen 9u30 en 10u30
• Er zijn geen huisdieren toegestaan in de appartementen.
• In de vakantie-appartementen geldt een algemeen rookverbod.• Wegens het familiaal karakter van onze vakantieverblijven vragen wij u de nachtrust te
respecteren tussen 22u en 7u.
• De vakantieverblijven wordt niet verhuurd voor vrijgezellenfeesten of andere drankfeesten.
Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot /waarborg ingehouden worden
en zal de huurder geen toegang tot de vakantiewoning krijgen /de vakantiewoning ontzegd
worden.
• Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen
te bewonen. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld, maar
dienen wel op voorhand vermeld te worden.
• Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.


5. Aansprakelijkheid
• De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader.
Bij overlast en/of schade aan de vakantiewoning of de inventaris, of het niet naleven van de
huisregels loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
• Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan
zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons
vakantiehuis.
• Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken
bij door derden verleende diensten.
• De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie
en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u
en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/
of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
• Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.


6. Klachten
Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden
gemeld aan de eigenaar (die woonachtig is op het erf) of per email via info@vossenerf.be, zodat de
verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen
melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.7. Overige
Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Alle vermeldingen op de website van www.vossenerf.be worden geacht te goeder trouw te zijn
verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is
niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.


Algemene voorwaarden dd. 28/11/2021